Logo

Sjukepleiar Ølen, Somatisk avdeling

Me søkjer: Sjukepleiarar v/Ølen Omsorgssenter, somatisk avdeling. Det er ledig 3 faste stillingar på 100%, 55% og 80,28%. Tiltreding etter avtale.

Hovudarbeidsoppgåver

 • Sykepleiefaglig ansvar for behandling og oppfølging av pasienter og pårørende
 • Følge rutiner i avdelinga og bidra til utvikling
 • Fokus på god livskvalitet og livsmestring
 • Sikra god kommunikasjon og samhandling
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Bidra til opplæring og fagleg veiledning av kollegaer
 • Andre oppgåver kan bli lagt til

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sjukepleiar, ein må ha gode norskkunnskaper både munnleg og skriftleg.

Andre opplysninger

Pleie og omsorgseininga i Vindafjord kommune er i utvikling og ynskjer å høyre frå deg som vil gjere ein forskjell i kommunehelsetenesta. Du brenn for at brukarane våre skal få behalde/utvikle sine ressursar og få morligheit til å leva aktivt i eige liv så lenge som mogleg. Som tilsett hos oss får du vera med å utvikla tenestene ved din arbeidsplass på ein framtidsretta måte.

Arbeidet er i turnus på 35,5 t/veke.

Vil du bli med i vårt team?

Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn tre månadar. Ta kontakt med helsesjukepleiar viss du er i tvil. I tillegg skal personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.

Personlege egenskaper

Du må vera fagleg dyktig, lika utfordringar, trivast i eit aktivt miljø, vera løysingsorientert, ha gode samarbeidsevne og godt humør. Du må og vera fagleg oppdatert, engasjert og trygg på eigen kompetanse. Personlege eigenskaper vert vektlagt.

Me kan tilby

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
 • God opplæring og samarbeid med andre
 • Rabatt på treningsenter
 • Bedriftskunstlag
 • Tilsetjing på vanlege vilkår
 • Frå løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning
 • Kommunalt kor, KORe' Vindafjord www.korevindafjord.no

Lønsvilkår

Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Søknad sendes

Vindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste.

Kontaktperson

Bente Markhus Åsheim, Avdelingssjukepleiar, tlf: 53656042, mobil: 90217491, bente.markhus.asheim@vindafjord.kommune.no