Logo

Sjukepleiar, Heimetenesta

Me søkjer: Sjukepleiar i 84% vikariat v/Vindafjordtunet, heimetenesta ytre strok. Tiltreding snarast. Ledig til august 2021.

Hovudarbeidsoppgåver

 • Varierte sjukepleierfaglege oppgåver
 • Ansvarleg sjukepleiar på vakt
 • Bidra til innovasjon og fagleg utvikling
 • Rettleia studentar
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Primærgruppearbeid
 • Ressursgruppeoppgåver
 • Andre oppgåver kan bli lagt til

Hos oss får du ein spennande arbeidskvardag med mange forskjellige utfordringar og mogelegheitar. Du vil møta ulike utfordringar, både akutt situasjonar og kroniske lidingar som krev langsiktig handsaming.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sjukepleiar, ein må ha gode norskkunnskaper både munnleg og skriftleg.

Andre opplysninger

Pleie og omsorgseininga i Vindafjord kommune er i utvikling og ynskjer å høyre frå deg som vil gjere ein forskjell i kommunehelsetenesta. Du brenn for at brukarane våre skal få behalde/utvikle sine ressursar og få morligheit til å leva aktivt i eige liv så lenge som mogleg. Som tilsett hos oss får du vera med å utvikla tenestene ved din arbeidsplass på ein framtidsretta måte.

Arbeidet er i turnus på 35,5 t/veke.

Vil du bli med i vårt team?

Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn tre månadar. Ta kontakt med helsesjukepleiar viss du er i tvil. I tillegg skal personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.

Personlege egenskaper

Du må vera fagleg dyktig, lika utfordringar, trivast i eit aktivt miljø, vera løysingsorientert, ha gode samarbeidsevne og godt humør. Du må og vera fagleg oppdatert, engasjert og trygg på eigen kompetanse. Personlege eigenskaper vert vektlagt.

Me kan tilby

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
 • God opplæring og samarbeid med andre
 • Rabatt på treningsenter
 • Bedriftskunstlag
 • Tilsetjing på vanlege vilkår
 • Frå løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning
 • Kommunalt kor, KORe' Vindafjord www.korevindafjord.no

Lønsvilkår

Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Søknad sendes

Vindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste.

Kontaktperson

Kathrina Håvarstein, Avdelingssjukepleiar, tlf: 53655927, mobil: 90926694, Kathrina.haavarstein@vindafjord.kommune.no