Logo

Pedagogisk personell ved Ølen skule, 50% engasjement

Pedagogisk personell ved Ølen skule, 50% engasjement.
Stillinga er ledig frå 01.08.2020 - 31.07.2021.

Hovudarbeidsoppgåver:

50% - pedagogisk personell.
Undervisinga er knytt til ei mindre gruppe elevar med særskilte behov . Desse elevane har behov for ein trygg autoritativ vaksen. Det er ein fordel om ein har spesialpedagogikk eller lignande i utdanninga si. Personlege eigenskapar blir lagt vekt på.

Kvalifikasjoner:

Pedagogisk utdanning.

Andre opplysninger:

Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn tre månadar. Ta kontakt med helsesjukepleiar viss du er i tvil. I tillegg skal personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.

Personlege egenskaper:

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Me kan tilby:

  • Variert arbeid i positivt miljø
  • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
  • God opplæring og samarbeid med andre
  • Rabatt på treningssenter
  • Bedriftskunstlag
  • Tilsetjing på vanlege vilkår
  • Fra løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning
  • Kommunalt kor, KORe' Vindafjord www.korevindafjord.no

Lønsvilkår

Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Søknad sendes

Vindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste.

Kontaktperson

Gro Anett Espevoll, Konstituert rektor, tlf: 53656537, mobil: 95150434, Gro.Anett.Espevoll@vindafjord.kommune.no
Pål Askvig, Inspektør, tlf: 53655784, mobil: 91557266, paal.askvig@vindafjord.kommune.no
Sonja Hundseid Lærdal, Inspektør Ølen skule, tlf: 53655783, mobil: 92080622, sonja.laerdal@vindafjord.kommune.no