Logo

Lærar Ølen skule, vikariat 70%

Lærar ved Ølen skule, 70% vikariat.
Stillinga er ledig frå 01.08.2020 - 31.07.2021.

Hovudarbeidsoppgåver:

70% lærar med godkjent utdanning knytt til 8-10 .trinn.
Norsk, 60 stp, spesialpedagogisk utdanning og kroppsøving er ønskelege fag.

Kvalifikasjoner:

Godkjent utdanning.

Andre opplysninger:

Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn tre månadar. Ta kontakt med helsesjukepleiar viss du er i tvil. I tillegg skal personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.

Personlege egenskaper:

Autoritativ vaksen som er god på klasseleiing, kan arbeida sjølvstendig og saman med andre kollegaer for å skapa eit godt lærings- og samarbeidsmiljø ved skulen.

Me kan tilby:

  • Egen Mentor til nyutdanna lærerar
  • Variert arbeid i positivt miljø
  • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
  • God opplæring og samarbeid med andre
  • Rabatt på treningssenter
  • Bedriftskunstlag
  • Tilsetjing på vanlege vilkår
  • Fra løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning
  • Kommunalt kor, KORe' Vindafjord www.korevindafjord.no

Lønsvilkår

Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Søknad sendes

Vindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste.

Kontaktperson

Gro Anett Espevoll, Konstituert rektor, tlf: 53656537, mobil: 95150434, Gro.Anett.Espevoll@vindafjord.kommune.no
Pål Askvig, Inspektør, tlf: 53655784, mobil: 91557266, paal.askvig@vindafjord.kommune.no