Logo

Helgestillingar stipend for sjukepleiarstudentar, stipend

Me søkjer: Sjukepleiarstudentar med truleg distriktets beste stipendordning, stillingsstørrelse 13 - 20%.

Engasjement ledig frå 1.09.2020 på Ølen omsorgssenter og i heimetenesten for Vindafjord kommune som har base på Ølen Omsorgssenter og Vindafjordtunet. Arbeidsavtale blir skrive for 1.studieår om gongen.

Hovudarbeidsoppgåver

 • Ivareta det generelle pleie og omsorgsbehovet som tenestemottakarane våre har. I funksjonen inngår å førebygge, behandla og rehabilitera.
 • Delta i miljøarbeid, andre aktiviteter og det totale behandlingsopplegget til tenestemottakarane våre.

Andre opplysninger

Du kan velje kva arbeidstidsordning under som passar deg best. Det blir lagt vekk på at du skal ha stor påverknad på kva helger i året som passar best for deg å jobbe. Vindafjord kommunen kan tilby sjukepleie det som truleg er den beste stipendordninga i distriktet. Du vil og ha muligheit til å kunne jobbe ekstravakter utover din avtalte stillingsprosent. Forpliktande arbeidstid: Kvar 3. helg, minumum to vakter pr. helg. Avtale inngås frå den 1. september til og med 31. august året etter. Under hovudferieavviklinga på 8 veker, må du arbeida minimum 75% stilling i 5 veker inkl. 2-3 helger. 

 • 1. års student kr 20 000
 • 2. års student kr 25 000
 • 3. års student kr 30 000

Forpliktande arbeidstid: Kvar 2.helg, minimum to vakter pr. helg. Avtale inngås frå den 1. september til og med 31. august året etter. Under hovudferieavviklinga på 8 veker, må du arbeida minimum 75% stilling i 5 veker inkl. 2-3 helger. 

 • 1. års student kr 25 000
 • 2. års student kr 30 000
 • 3. års student kr 35 000

Forpliktande arbeidstid- Natt: arbeid kvar 4. helg, minimum natt til laurdag og natt til sundag. Avtale inngås frå den 1.september til og med 31. august året etter. Under hovudferieavviklinga på 8 veker, må du arbeida minimum 75% stilling i 5 veker inkl. 2-3 helger.

 • 1. års student kr 20 000
 • 2. års student kr 25 000
 • 3. års student kr 30 000

Vindafjord kommune er i stadig utvikling og ynskjer å høyre frå deg som vil gjere ein forskjell i komunnehelsetenesten.

Vil du bli med på vårt team?

Kontakt oss meir enn gjerne om du har spørsmål. Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern og tilrettelagde tenester skal det leggjast fram godkjend politiattetst.

Ved arbeid i barnehage, skule og einingane helse og omsorg, barnevern og tilrettelagde tenester skal det leggjast fram godkjend dokumentasjon på turberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg turberkolose-førekomst i meir enn 3 mnd.

Personlege egenskaper

 • Stor interesse for faget og eigen fagleg utvikling
 • Blid og serviceinnstillt
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel, lojal og effektiv
 • Engasjert og motivert for å lage "gylne augneblikk" og yte gode tenester

Me kan tilby

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
 • God opplæring og samarbeid med andre
 • Rabatt på treningssenter
 • Bedriftskunstlag
 • Tilsetjing på vanlege vilkår
 • Fra løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning
 • Kommunalt kor, KORe' Vindafjord korevindafjord.no

Lønsvilkår

Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Søknad sendes

Vindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste.

Søknadsfrist 14.08.2020

Kontaktperson Kathrina Håvarstein, Avdelingsleiar, tlf: 53655927, mobil: 909 29 694, Kathrina.haavarstein@vindafjord.kommune.no

Bente Markhus Åsheim, Avdelingsleiar, tlf: 53656042, mobil: 90217491, bente.markhus.asheim@vindafjord.kommune.no

Hanne Hegerland Skjold, Avdelingsleiar, tlf: 53656007, mobil: 90238768, Hanne.Hegerland.Skjold@vindafjord.kommune.no

Synnøve Eikeland Steinsland, Avdelingsleiar, tlf: 53656052, mobil: 481 64 275, Synnove.Steinsland@vindafjord.kommune.no